Reklamace studie IDT

Elaborát Ing.arch. Mikoláše podkladem MMKV k reklamaci studie IDT

Zastupitelé města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary                 

V Karlových Varech dne 19.12.2016

Věc :    zastavovací a objemová studie IDT Varšavská( dále jen Studie) 

 

Vážení zastupitelé, na  jednání zastupitelstva dne 20.12.  má být  pod bodem 21 projednána zpráva o pořízení čistopisu Studie.  Aby  jste obdrželi veškeré informace k danému tématu , zasílám vám jako podklad tento elaborát .  

1. Výchozí údaje 

Město Karlovy Vary( jako Objednatel )  uzavřelo dne 18.2.2016  smlouvu na provedení všech činností souvisejících se zpracováním  zastavovací a objemové studie návrhu stavby "Karlovy Vary -integrovaný dopravní terminál " ( dále jen Smlouva ) , jejím projednáním s vedením města a předání projektové dokumentace objednateli ( dále jen Studie) ,  se Zhotoviteli  ing.arch.  Antonínem Juštíkem  a Ing. Vladimírem Tůmou , živnostníky podnikajícími v oboru projektová příprava staveb s tím, že odborným zástupcem  v živnosti ing. Tůmy je Antonín Juštík, neboť ing.Tůma nemá odbornou způsobilost   pro výkon živnosti projektová činnost ve výstavbě.  Zhotovitelé se zavázali vytvořit  řádně a včas dílo specifikované v článku II smlouvy.  

Záměr Objednatele byl stanoven takto :   integrovat železniční ,autobusovou , individuální a taxi na jedno místo do prostoru ulic Varšavská-Horova .  

Účel  návrhu stavby byl stanoven takto : 

prověřit a vyhodnotit tento záměr Objednatele  a navrhnout takové řešení, které bude za daných podmínek optimální, reálné a realizovatelné. Účelem je šetřit investiční prostředky Objednatele     ( v rozumné míře minimalizovat náklady) a nalézt  takové řešení ,které bude realizovatelné v horizontu cca 5 let ....... Součástí návrhu stavby bude i hrubý odhad investičních nákladů, návrh postupu výstavby případně návrh její  etapizace a případně též vazby na navazující stavby .    

Formální rozsah studie byl smlouvou vymezen takto :

- textová část 

-situace včetně vyřešení dopravních návazností a dalších vazeb 

-půdorysy jednotlivých podlaží 

-příčné řezy 

-pohledy na průčelí 

-hrubý odhad realizačních nákladů 

-návrh postupu výstavby 

-fyzický architektonický model, nebo digitální  3D model s vyrendrovanými  

 charakteristickými záběry 

Důkaz : Smlouva o dílo ze dne 18.2.2016

 2. Údaje o průběhu  plnění smlouvy a předání díla  

Zhotovitelé   předali  a  Objednatel  bez výhrad  převzal Studii  do dne  31.10.2016  v tomto rozsahu : 

01.       Technickou zprávu v rozsahu 10 stran 

02.        letecké foto  centra Karlových Varů v měřítku 1:1500

03.        Situaci návrhu v m 1:750 

04.        Půdorys  1.a 2.NP  odbavovací haly v měřítku 1:400

05.        Pohled na střechu odbavovací haly  v měřítku 1:400  

06.        Svislý řez  údolím 1:400, příčný řez Chebským mostem 1:200  a příčný řez lávkou v 

             m  1:400

07.        Severní a jižní pohledy na  odbavovací halu  

08.        Pohled jihovýchodní  na vlakový terminál a pohled jihovýchodní na parking I 

Důkazy : Dílo,  protokoly o  převzetí díla ze dne  17.6. 2016 , 29.9.2016, 31.10.2016

3.  Rozdíly  smluvních  požadavků na  podobu   díla s předanou  studií   IDT 

Smluvní požadavky -                                                                   faktický  stav                      

 

- textová část -                                                                           studie obsahuje textovou část, 

                                                                                                   ve které jsou ale uvedena 

                                                                                                   tvrzení, nezachycená ve  

                                                                                                   výkresech či jsou s nimi v  

                                                                                                   rozporu* 

 

-situace včetně vyřešení dopravních návazností a dalších vazeb-Studie obsahuje situaci včetně 

                                                                                                   řešení  dopravních návazností s  

                                                                                                   výjimkou zásobování Tržnice a                                                  

                                                                                                   přístupu k technickému podlaží  

                                                                                                   autobusové odbavovací haly  

                                                                                                   V situaci není vymezen rozsah 

                                                                                                   řešeného území  a není 

                                                                                                   vyznačen  původní stav území    

 

-půdorysy jednotlivých podlaží                                                 Studie neobsahuje 

                                                                                                   půdorys techn.podlaží  haly

                                                                                                   pohledy na střechu  žel. zast.

                                                                                                   a park .domu  I a II  a  

                                                                                                   půdorysy park.domů I a II   

 

-příčné řezy                                                                              Studie neobsahuje řez park.domu  

                                                                                                  I.  V řezu haly chybí  vyznačení 

                                                                                                   suterénu .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*    výkresy Studie  např.  neobsahují  suterén  se strojovnami  technologií , na střeše haly  není nakreslena     

    strojovna    Vzduchotechniky , není respektována stávající uliční síť , vytváří se nové  dominanty v území      

                                                                                                 

-pohledy na průčelí                                                                   chybějí pohledy na průčelí  

                                                                                                  parkingu I a částečně parkingu II 

 

-hrubý odhad realizačních nákladů                                           odhad je neúplný a podceněný, 

                                                                                                   chybí odhad  nákladů podchodu,  

                                                                                                   přemístění areálu SLP a ceny 

                                                                                                   pozemku u OMV

 

-návrh postupu výstavby                                                           návrh není zpracován , tvrzení 

                                                                                                  Objednatele, že návrh je obsažen 

                                                                                                  v technické zprávě,není pravdivé  

                                                                                                  text uvedený v techn. Zprávě 

                                                                                                  neobsahuje žádné termíny a ani 

                                                                                                  podmínky pro možnost zahájení

                                                                                                  jednotlivých staveb  

  

-fyzický architektonický model, nebo digitální  3D model       předložen   dgt 3D model 

 s vyrendrovanými   charakteristickými záběry                         autobusové odbavovací haly,

                                                                                                   chybí její  záběr z Varšavské 

                                                                                                   ulice z normálního horizontu,  

                                                                                                   chybějí  char. záběry na ostatní   

                                                                                                   části IDT - lávka , oba parkingy, 

                                                                                                   chebský most , žel. zastávku, 

                                                                                                   chybí záběr na areál IDT ze 

                                                                                                   severu od Thalm.mostu  a z 

                                                                                                   normálních horizontů   

 

Dílčí závěr 1 : Z hlediska dohodnutého  obsahu Studie neobsahuje všechny součásti a přílohy, které by dle  Smlouvy měla obsahovat, je tedy neúplná .  

4.  rozdíly mezi  věcnými  požadavky Smlouvy  na   obsah   díla a předanou  Studii   IDT 

Obecně :  zastavovací a objemová studie  měla dle smlouvy   navrhnout takové řešení, které bude za daných podmínek optimální, reálné a realizovatelné. Z tohoto pohledu je třeba posuzovat  její obsah,  tedy ověřit  ,  zda Studie  prokazatelně plnila    smluvní  požadavky . Aby se dalo objektivně  zjistit, zda autoři   zadání splnili,  pak Studie  musí   obsahovat veškeré potřebné údaje, které nade vší pochybnost prokáží, že tomu tak je. Tato povinnost je dle Smlouvy ( čl. 10.4. smlouvy )   zcela na Zhotoviteli a ten musí nade vší pochybnost písemnými doklady prokázat,   že jeho   návrh ve Studii  je  optimální, reálný a realizovatelný.        

Takovéto údaje  se však ve Studii ani v přiložených dokladech nenacházejí. Zhotovitel   nesplnil zadání Smlouvy, neboť  ničím faktograficky nedoložil , že jím předložené řešení je  optimální, reálné a realizovatelné. Tvrzení autorů uvedených   v technické zprávě adorujících  jejich návrh   nemá, pokud není argumentačně podloženo, žádnou důkazní  hodnotu. Jak by se mohl  kdokoliv přesvědčit o správnosti Studie, když v ní nenajde žádné relevantní údaje  o tom, že je optimální , reálná  a  že její  vykonatelnost je   do 5 let ? 

4.1.Pro  možnost posouzení  optimálnosti  návrhu    Studie neobsahuje zejména : 

1.Výpočty kubatur  obestavěných  prostorů  jednotlivých  navržených objektů ( nelze překontrolovat  odhad    investičních  nákladů )

2.Výpočet podlahové plochy jednotlivých navržených objektů ( nelze překontrolovat odhad    investičních  nákladů )

3.Napojení jednotlivých navržených objektů  na technickou infrastrukturu a rozsah  zásahů do stávající technické infrastruktury  ( nelze překontrolovat odhad    investičních  nákladů )

4.Orientační spotřeba médií v  jednotlivých  navržených objektech ( nelze vypočítat provozní náklady a tudíž posoudit hospodárnost návrhu  )

5.Počet zaměstnanců v  jednotlivých  navržených objektech( nelze vypočítat provozní náklady a tudíž posoudit hospodárnost návrhu  )

6.Koncepce energetického hospodaření v    jednotlivých  navržených objektech

  a nároky na spotřebu médií  

  ( nelze vypočítat provozní náklady a tudíž posoudit hospodárnost návrhu  )

7. Porovnání návrhu obsaženého ve Studii s jinými návrhy IDT v měřitelných   kritériích

  ( investiční náklady, provozní náklady, kapacita, doba výstavby )   

   Pokud návrh  předložený ve Studii není  s porovnán  s jiným řešením,nelze ho vyhodnotit  

   jako  optimální ( definice optimalizace : postup k výběru nejlepší varianty při zachování 

   vymezených podmínek ) . Autoři Studie nejenže vymezené podmínky nedodrželi ,ale ani 

  jejich návrh s ničím jiným neporovnali   

4.2.Pro  možnost posouzení  reálnosti  a realizovatelnosti   návrhu   ve Studii chybí  zejména : 

8. Zápisy z projednání Studie s jednotlivými dotčenými orgány státní správy , správci sítí a 

dalšími složkami ( NIPI,P-ČR, SPLZK ) , které by  prokázaly  reálnost návrhu   ( nelze posoudit  soulad    navrženého  řešení s požadavky  platných  zákonů a podzákonných ustanovení, které musí dle smlouvy  Studie splňovat    )

9.Koncepce požárně- bezpečnostního řešení jednotlivých objektů a vymezení požárně nebezpečných prostorů ( nelze m.j posoudit správnost dispozičního řešení návrhu ,   vypočítat provozní náklady a tudíž posoudit hospodárnost návrhu   a  nelze  ani překontrolovat odhad    investičních  nákladů )

10.Koncepce založení a hloubky základů  jednotlivých objektů s ohledem na geologické a hydrogeologické poměry staveniště  (nelze překontrolovat odhad    investičních  nákladů  )

11.Výkresy rozhledových poměrů navržených křižovatek ( nelze překontrolovat správnost   navrženého  dopravního řešení )

12. Chybí  konkrétní návrh    postupu  výstavby - nejsou uvedeny žádné časové údaje nutné pro přípravu a realizaci stavby

 ( nelze překontrolovat časovou reálnost navrženého  řešení do 5 let  )

Dílčí závěr 2 :  Studie není  po věcné stránce   dopracována do   podoby a stavu, kdy by ji bylo možno považovat  za dokončenou a tedy způsobilou  pro další použití  a zároveň  neobsahuje  všechny potřebné údaje potvrzující její správnost, které dle smlouvy měla obsahovat. Studie je co do její  správnosti  nepřezkoumatelná.    

5.  zásadní vady  studie IDT   

Již na první pohled je zřejmé , že se autoři  nesplnili základní podmínku   zadání Studie . Nesoustředili totiž  veškerou  dopravu ( autobusovou MHD a regionální , vlakovou, taxi a individuální)   na jedno jediné  místo do Varšavské a Horovy ulice ,  jak se smlouvou  zavázali, ale naopak  ji rozptýlili na místa čtyři , resp. včetně nové železniční zastávky do míst  pěti.  Paradoxní je , že se ve věci správnosti Studie  autoři odvolávají na posudek prof. Lehovce, který byl zpracován k  návrhu Studia 69- architekti s.r.o.,  na základě  kterého   prof.Lehovec  umístění IDT ve Varšavské považoval z hlediska krátkosti přestupů cestujících  za optimální ve Varšavské ale   za podmínky, že zde bude zároveň umístěna v etážích  individuální osobní doprava  a odstavná stání pro autobusy, což však  Studie  neobsahuje.        

Nejedná se však o jedinou vadu  Studie . Dalšími vadami jsou zejména, že  dle čl. 10.4 smlouvy  :  

Zhotovitel  ničím neprokázal , že jeho návrh je v souladu s platnými ČSN  

Zhotovitel  ničím neprokázal  , že jeho návrh je  v souladu s požadavky na ochranu přírodních léčivých zdrojů 

Zhotovitel  ničím neprokázal  , že jeho návrh je v souladu s požadavky památkové péče 

Zhotovitel ničím neprokázal  , že jeho návrh je v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí .

Zhotovitel  ničím neprokázal , že jeho návrh je v souladu s technickými  požadavky na Stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb.   

Zhotovitel  ničím neprokázal , že jeho návrh je v souladu s obecnými  požadavky na Využívání území  dle vyhl. č. 501/2006 Sb.   

Zhotovitel  ničím neprokázal , že jeho návrh je v souladu s obecnými  požadavky Zabezpečujících bezbariérové užívání staveb dle vyhl. č. 398/2009 Sb.   

Důkaz : posudek  profesora Lehovce a jeho dodatek  r.2015    

Dílčí závěr 3 :   odevzdaná Studie   obsahuje zásadní vady a  nesplnila podmínky  Smlouvy    

6.  návrh  dalšího  postupu  v případě Studie      

1. Je třeba objasnit , na základě jakých skutečností a okolností   Objednatel Studii převzal , přestože   Studie obsahovala zjevné vady a nedodělky . 

2. Dle čl 9.3. smlouvy by měl  Objednatel, jakožto právnická osoba odpovědná za správu veřejných prostředků  bez zbytečného odkladu ve smyslu znění   smlouvy    vady a nedodělky obsažené ve  Studii reklamovat a požadovat na zhotoviteli  dodání  bezvadného plnění . Nejedná se totiž  pouze o jeho právo vyplývající ze Smlouvy, ale jedná se  přímo o jeho  zákonnou povinnost ze  zákona   o obcích .  Toto se doposud nestalo a Objednatel tím na svoji povinnost péče řádného hospodáře svěřeného majetku   rezignoval  . Je třeba  objasnit , proč se tak a stalo a přijmout nápravná opatření, aby tak učinil . 

                                                               S pozdravem 

                                                               Ing.arch .  Alexander Mikoláš 

                                                               Závodu míru 739 

                                              360 17       Karlovy Vary 

 

Autor: Ing. arch. Alexander Mikoláš

Zdroj obrazové části: https://mmkv.cz/cs/aktuality/architektonicka-studie-integrovaneho-dopravniho-terminalu

 

 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.