zastavme plejtváka

Nechceme další Thermal

K rukám všech zastupitelů zastupitelstva města

Moskevská 21 , Karlovy Vary

 

Pět zásadních důvodů pro ukončení prací na akci Integrovaný dopravní

terminál Varšavská ( IDT) v Karlových Varech 

 

Vážení ,  v listopadu 2015 politická reprezentace města zahájila přípravu na realizaci Integrovaného dopravního terminálu ve Varšavské ulici . Tato akce se setkala s velkou kritikou laické a odborné veřejnosti a s výhradami orgánů státní správy. Na obhajobu terminálu Varšavská pan primátor dne 7.12.2016 napsal : Studie v lokalitě Varšavská navrhla plnohodnotný, optimální, reálný a realizovatelný dopravní terminál ( dopis čj. 1803/ORI/16) .  Má pan primátor pravdu ? Uvádím níže pět zásadních důvodů pro zastavení prací na akci Integrovaný dopravní terminál Varšavská a nechávám na každém, aby si na položenou otázku odpověděl sám.

 

1. Ve schváleném územní plánu města byl integrovaný dopravní terminál navržen na Dolním nádraží. Dne 10. listopadu 2015 pan primátor besedoval na Dolním nádraží s ministrem dopravy Danem Ťokem o jeho realizaci. Ale již další týden navrhla pracovní skupina Rady města umístit terminál na Varšavskou a zadat architektonickou studii a to i přesto, že již dříve bylo opakovaně prověřeno, že se na Varšavskou plnohodnotný dopravní terminál nevejde. Jaká byla příčina tohoto názorového obratu o 180° a komu přemístění terminálu na Varšavskou prospělo, to pan primátor nikdy nevysvětlil .

2. Doposud město na všechny architektonické a územní studie vypisovalo výběrová řízení. V případě terminálu Varšavská Město uzavřelo smlouvu s předem vybraným zhotovitelem , dvojicí projektantů Tůma, Juštík . Ing.Tůma je členem pracovní skupiny, která zpracovala zadání Studie a ing. Tůmová jako členka rady města hlasovala pro uzavření smlouvy . Argumentem pro zadání studie bez výběrového řízení bylo tvrzení ing.Bursíka ( pověřeného zastupitele pro územní plán) , že pánové Tůma a Juštík... řešené území dobře znají . Takových osob znalých území jsou ale desítky. Tito "znalci území" se ani nezúčastnili předcházející architektonické soutěže na řešení širšího centra města. Proč byla Studie zadána za cenu 930 tis. Kč (doposud nejvyšší cena za architektonickou studii uhrazená z rozpočtu města ) bez výběrového řízení, to pan primátor nikdy nevysvětlil .

3. Zastupitelstvo se dne 6.září 2016 usneslo , že je třeba vypracovat rozbor nákladů a předložit reálnou výši ceny stavby . Rada města do dnešního dne tento úkol nezačala plnit, takže není vůbec známa konečná finanční náročnost. Na jednáních zastupitelstva nebyla nikdy provedena kontrola tohoto usnesení . Proč Rada usnesení zastupitelstva bojkotuje, to pan primátor nikdy nevysvětlil.

4. Zastupitelstvo se dne 6.září 2016 usneslo , že je třeba dořešit postup výstavby včetně etapizace a dopravních omezení . . Rada města do dnešního dne tento úkol nesplnila, takže do dnešního dne není vůbec známo , za jak dlouho a za jakých dopravních omezení lze stavbu IDT ve Varšavské realizovat. Na jednáních zastupitelstva nebyla nikdy provedena kontrola tohoto usnesení . Proč Rada usnesení zastupitelstva bojkotuje, to pan primátor nikdy nevysvětlil .

5. Krajský úřad konstatoval, že Studie IDT je v přímém rozporu s principy památkové ochrany území městské památkové zóny . Proč Rada na jedné straně usiluje o zápis do seznamu UNESCO a na druhé straně silově prosazuje stavbu, která tento zápis ohrožuje, proč to pan primátor nikdy nevysvětlil .

 

Závěr :

Přes shora uvedené okolnosti Rada a pan primátor odmítla opakovanou výzvu Komise architektury a památkové péče zastavit práce akci IDT Varšavská, přičemž nadále mate veřejnost těmito lživými tvrzeními :

......... že na Dolním nádraží je málo místa a že tam jsou složité majetkoprávní vztahy, přesto

že na Dolním nádraží je 2 x tolik plochy než na Varšavské a pozemky tam patří městu

a státu

......... že na Studii terminálu ve Varšavské byla vypsána soutěž, ačkoli Studie byla Radou

zadána za zhotovitelem nabídnutou cenu bez soutěže.

........ že zpracovaná studie je bez vad a nedodělků , přestože byla odevzdána nedokončená

a obsahovala spoustu vad

..........že je realizovatelná do 5 let , ačkoli nejsou vůbec zpracovány žádné projekty

organizace výstavby a již dnes je zřejmé, že to úkol do pěti let technicky

nerealizovatelný

..........že je návrh po všech stránkách úsporný, ačkoli nikdo doposud nepropočetl reálné

realizační a provozní náklady

..........že studií navrženou dopravní koncepci terminálu nadále považuje za kvalitní a

realizovatelnou (stanovisko Rady ze dne 21.2.2017, přestože již od ledna 2017 Rada

připravuje revizi studie, její úpravu a doplnění )

 

Pokud si nedovedeme vysvětlit nepochopitelné a nelogické výroky primátora , pak je zřejmé, že jeho motivací tvrdošíjného prosazování IDT na Varšavské nemůže být obecný prospěch, ale cosi jiného. Odpověď na tuto otázku nalezneme v zápisu z 12.jednání Výboru strategického rozvoje, kde je uvedeno: Ing.Petr Kulhánek vnímá studii jako velmi pozitivní, splnila zadání, vidí vazbu mezi IDT a územím Solivárny, ekonomičnost projektu ,ve vedení města má podporu města, což pan primátor dne 7. 12.2016 doplnil vyjádřením : Zajisté může vlivem realizace IDT dojít a nepochybně i dojde k synergii s privátními investičními záměry developerů v daném území širšího centra města. I to považujeme za významný klad záměru .

S ohledem na skutečnost, že záměr IDT na Varšavské obsahuje především zápory ( neúměrně vysoké náklady stavební i provozní, likvidaci dopravy v klidu ve Varšavské bez náhrady , předimenzovanou dopravní halu , namísto integrace dopravních funkcí na jedno místo jejich dezintegrace na míst pět , nedodržení dopravních norem atd. ), je zřejmé , že jejím jediným " významným kladem" je podpora dvou privátních záměrů : vyklizení celého Dolního nádraží od veškeré hromadné dopravy ve prospěch GAMMA Property a výstavba velkého parkovacího domu za městské prostředky ve dvoře SLP, který se stane zázemím budoucího obchodního areálu V-KMV v místě bývalé stáčírny a solivárny "Mattonky" .

Pokud jste po přečtení tohoto listu dospěli k závěru, že by bylo lépe na tento záměr IDT ve Varšavské již nevydávat další veřejné prostředky, sdělte to prosím panu primátorovi a Radě.

V Karlových Varech dne 5.3.2017

Ing.arch. Alexander Mikoláš

 

Závodu míru 739 ,360 17 Karlovy Vary

 

Autor: Ing.arch. Alexander Mikoláš

Sestavil: Ing. Václav Benedikt

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.