30. léta ve varech? Chránit, či bořit? díl druhý - zmar

Jak to tedy uděláme s histrorickým odkazem Karlových Var? Nahradíme vše "dnešní" konzumní parádou?

 

Věc : stížnost na postup správního orgánu ve věci nezahájení správního řízení

 

Podávám tímto stížnost dle § 175 SŘ z důvodu, že MK ČR nezahájilo řízení o prohlášení věci kulturní památkou, tedy že nepostupovalo ve smyslu zákona č. 20/ 1987 Sb.

Předmět řízení : Budova bývalého policejního komisařství č.p. 1381/26 v k.ú. Karlovy

Vary, ulice I.P.Pavlova

Vlastník : IBE Karlsbad s.r.o., Polská 61/4, Drahovice, 36001 Karlovy Vary

 

Odůvodnění :

Dne 20.3.2017 jsem podal podnět k zahájení správního řízení o prohlášení věci kulturní památkou. Dne 3.4.2018 jsem obdržel shora označené sdělení , ve kterém se mi sděluje, že ministerstvo řízení nezahajuje . Jako důvody uvádí , že převažují práva účastníků nabytá v dobré víře , resp. jejich legitimní očekávání ,nad veřejným zájmem na ochranu kulturního dědictví . Prohlášením za památku by mohlo dojít ke zmaření jeho investice. Tyto důvody považuje správní orgán za stěžejní . Předmětná věc tedy nesplńuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb …. Pro prohlášení věci za kulturní památku.

 

Správní orgán explicitně vyhlašuje , že pokud převažují soukromá práva nad zájmem veřejným , tak předmětná věc nesplňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku.

 

 

Tento právní názor nemá žádnou oporu v právním řádu České republiky, dokonce je s ním v rozporu . Ochrana kulturního dědictví je prvořadým veřejným zájmem, jemuž se zájem soukromý v mezích a podmínkách stanovených památkovým zákonem podřizuje.

 

Správní orgán zcela ignoroval vyjádření OPP Magistrátu města Karlovy Vary , Krajského úřadu Karlovarského kraje i NPÚ ,oop v Lokti , které jednotně doporučily prohlášení věci za památku . Po odborné stránce se věcí vůbec nezabýval, čím porušil památkový zákon .

 

Vycházel pouze z požadavků vlastníka , reps. vyjádřil  neskrývanou  podporu jeho podnikatelskému záměru, který spočívá v demolici hodnotného domu a jeho náhradě novostavbou . Důkazem je zpracovaný projekt odstranění této stavby zpracovaný společností Porticus. Záměr na demolici této významné stavby německé moderny 30.let musí být správnímu orgánu dobře známa , neboť cynicky argumentuje rovněž tím , že neprohlášení věci za kulturní památku nemusí nutně znamenat její zánik . Dosavadní praxe ale tento bonmot nepotvrzuje, ale vyvrací . V nedávné době byly v regionu zbořeny tyto významné stavby : Obchodní dům Baťa v Mariánských lázních , klášter v Chebu , mlékárna a pivovar Weber v Karlových Varech, lokomotivní depo a zbytek litinového perónu v Karlových Varech. Došlo dokonce i k demolici plynových lázní od Loosova žáka arch. Rudolfa Welse . Scénář byl vždy stejný . Aktivističtí statikové zpracovali cinknuté znalecké posudky ,podle kterých prý hrozí okamžité zřícení budov a stavební úřad demolici potvrdil . Památkáři se dívali do země, krčili rameny a alibisticky prohlašovali , že věc bohužel nebyla prohlášena památkou a proto se již nadalo nic dělat……

 

V loňském roce začal karlovarský magistrát města připravovat faktickou demolici Chebského mostu – významné mostní stavby pod eufemistickým záměrem označeným jako „rozšíření na čtyř pruh“ . V praxi by to znamenalo likvidaci celé mostovky ,mostních oblouků a zesílení stávajících pilířů mostu. Pouze prohlášení mostu za památku tomuto inženýrskému barbarství zabránilo a magistrát musel zatím od svého záměru – tj . přivést do památkové zóny, dnes již rezervace co nejvíce automobilové dopravy, ustoupit . V případě policejní budovy by měl správní orgán postupovat dle správního řádu dle §4 a ohroženou hodnotnou stavbu za památku rovněž prohlásit.

 

 

Dalším aktuálním případem je modernistická budova Keramické školy v Karlových Varech , kde krajští zastupitelé zahájili kroky k sejmutí její památkové ochrany s tím , že je postavena z hlinitanových betonů. Jak ale prokázaly revizní statické posudky , tato lživá tvrzení tzv. „expertů “ se nepotvrdily. Nebýt toho, že škola je zapsána jako kulturní památka , dnes by již zajisté bleskově v „zájmu ochrany zdraví a životů“ byla zbořena a Karlovy Vary by přišly o další hodnotnou stavbu svého historického dědictví. Prohlášení věci za památku , zejména jde-li o věc jedinečnou a památkově hodnotnou , nepochybně přispěje k její záchraně a v každém případě zamezí jejímu zničení. Zná správní orgán odpověď na otázku kolik staveb německého expresionismu zůstane v regionu do demolici policejní budovy ? Odpověď je jednoduchá : žádná .

 

Správní orgán užívá jako jediný argument převažující práva účastníků nabytá v dobré víře , resp. jejich legitimní očekávání. Tato práva a očekávání však nijak nespecifikuje ani nedokládá . V jaké mohl být účastník  dobré víře , když si kupoval budovu v památkové zóně , což má uvedeno v listu vlastnictví ? Ze vzhledu musel poznat , že se nejedná o žádnou tuctovou banální stavbu a podle toho , že se budově dodnes říká „gestapo“ ,mu muselo být jasné , že je to budova s historií a minulostí .

 

Dokáže- li stát v obecním zájmu vykoupit pozemek bývalého sběrného tábora v Letech , jak je možné , že nectí památku mučených Židů a antifašistů v celách gestapa a preferuje to legitimním očekáváním podnikatele ?

 

Jak je možné , že stát nechrání poslední stavbu toho druhu v regionu před zničením ?

 

Od 1.ledna byla značná část Karlových Varů prohlášena městskou památkovou rezervací, dlouhodobě se připravuje zápis do UNESCO.

 

Správní orgán však tyto skutečnosti zcela ignoroval . Namísto toho , aby se zasadil na zachování a obnově historických hodnot , preferuje „ochranu investice“ spočívající pouze v koupi nemovitosti v rámci nabídkového řízení. Nikdo vlastníka nenutil si dům koupit a výši ceny vlastník nabídl sám . Investici doposud žádnou neprovedl , pouze uložil peníze do nemovitosti , takže není co chránit .

 

Správní orgán dal návod všem developerům: Zakupte si cenný dům v památkové rezervaci, nestarejte se o něj, nechte ho zchátrat , pak si sežeňte nějakého statika ,který vám za peníze napíše co si budete přát, stavební úřad vám dům povolí popř. dokonce nařídí jeho demolici a máte za několik let volnou luxusní parcelu uprostřed města. Z památkářů mít strach nemusíte , dům totiž i přes jeho nesporné hodnoty není památkově chráněn !

 

 

Závěr

 

Mám zato, že správní orgán postupoval v hrubém rozporu se zákonem , jednostranně a pouze v prospěch vlastníka . Požaduji , aby návrh byl znovu kvalifikovaně a nestranně posouzen s přihlédnutím k vyjádření orgánů památkové péče . Požaduji , abych byl o vyřízení této stížnosti písemně vyrozuměn.

 

Autor: Ing. arch. Alexander Mikoláš

Obrazový doprovod: Soukromý archiv

 

 

 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.