Ten dělá to a ten zas tohle

...a všichni dohromady vydělají dost.

Kterak MMKV zadává projekční a "průzkumné" práce s použitím výjimek, aneb výjimkou je zadávání projekčních prací bez použití výjimky

Architektonická studie „Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, interiér muzea“

Usnesení č. RM/538/4/17      

Rada města Karlovy Vary 

souhlasila z důvodu technické návaznosti na zpracovanou architektonickou studii „Revitalizace území lázeňského centra – Zámecké terasy“ (zpracovatel Ing. Václav Kouba – rok 2002) a architektonickou studii „Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu“ (zpracovatel Ing. Václav Kouba – rok 2016) s výjimkou ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary a schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ing. Václavem Koubou – projektový ateliér, IČ: 10045511, Karlovy Vary, na zpracování architektonické studie „Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, interiér muzea“ za nabídkovou cenu ve výši 220.000,-Kč bez DPH s termínem dokončení do 30.9.2017, v předloženém znění. 

Dílčí veřejné zakázky v rámci postupu směřujícího ke střednědobé konsolidaci objektu Vřídelní kolonády

Usnesení č. RM/740/5/17      

Rada města Karlovy Vary, ve věci pořízení dílčích veřejných zakázek v rámci postupu směřujícího ke střednědobé konsolidaci objektu Vřídelní kolonády,

1) vzala na vědomí  Zadání technického průzkumu Vřídelní kolonády zpracovaného Ing. Václavem Koubou ze dne 4.4.2017,

2) uložila  odboru rozvoje a investic, na základě zpracovaného Zadání technického průzkumu Vřídelní kolonády a v souladu s doporučením Ing. Václava Kouby, vyzvat společnost BPO spol. s r.o., IČ: 18224920, Ostrov, (subdodavateli budou společnosti Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Dalovice, AGUAS CF s.r.o., Karlovy Vary a ALFA-projekt, projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Otovice) k podání cenové a termínové nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem „Technický průzkum Vřídelní kolonády“ obsahující stavebně technický průzkum objektu, hydrogeologický a geologický průzkum a průzkum radonu a bludných proudů. Termín: 30.5.2017

3) souhlasila  na základě doporučení Ing. Václava Kouby ze dne 20.4.2017 s výjimkou ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary a schválila vystavení objednávky na realizaci veřejné zakázky s názvem „Ověření stávajícího stavu Vřídelní kolonády a okolí“, zhotoviteli: Ing. Štěpán Mosler, IČ: 03850692, Loket, s nabídkovou cenou ve výši 115.000,- Kč bez DPH a termínem realizace do 30.6.2017, a pověřila  Ing. Daniela Riedla, vedoucího odboru rozvoje a investic, podpisem objednávky,

4) souhlasila  z důvodu technické návaznosti na dřívější dlouholetou a vysoce specifickou odbornou činnost autorizovaných osob (Ing. Václav Kouba a Ing. arch. Zdeněk Lukeš), s výjimkou ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary a schválila  pořízení veřejné zakázky s názvem „Stavebně-historický průzkum a architektonicko-historické zhodnocení objektu Vřídelní kolonády“, na základě přímého zadání zhotoviteli: Ing. Václav Kouba, IČ: 10045511, Karlovy Vary, dle nabídky ze dne 27.4.2017, přičemž subdodavatelem bude m.j. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, renomovaný odborník na teorii a historii architektury 20. a 19. století, za cenu 450.000,- Kč bez DPH, a to na základě smlouvy o dílo, která bude předložena ke schválení radě města. Termín: 30.5.2017.

A k doplnění:

Ing. Kouba - 75 000,-

https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/architektonicka-studie-predkolonadni-prostor-s-vytryskem-vridla-celkova-revitalizace

další kamarád Ing. Kouby - Ing. Pokorný - ve společné firmě s Ing. Moslerem - 58 400,-

https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/predkolonadni-prostor-s-vytryskem-vridla-dpps

rovněž Ing. Pokorný 270 000,-

https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/projektova-dokumentace-predkolonadniho-prostoru-s-provizornim-vytryskem-vridla

rovněž Ing. Pokorný 48 000,-

https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/zamecka-vez-plato-zameckeho-vrchu-ietapa-revitalizace-pdps

Ing. Kouba 150 000,-

https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/zamecka-vez-plato-zameckeho-vrchu-architektonicka-studie

celkem včetně akcí níže vše na výjimku nebo jako výzva jednomu zájemci (v jednom případě není způsob uveden)

75 000+58 400+270 000 + 450 000 + 220 000 + 115 000 +48 000 + 150 000  = 1 386 400,-  bez ceny BPO (zatím není známa)

https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky/predkolonadni-prostor-s-vytryskem-vridla-autorsky-dozor

 

Autor: Ing. Václav Benedikt

Fotodokumentace: Soukromý archiv

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.

Komentáře  

0 profile
2018-10-30 17:20
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://gaestebuch.schmid-agrotech.ch/public/img-1539195934.jpg