REFERENDUM BUDE

Když magistrát spí a občané chtějí změnu

REFERENDUM KOLONÁDA

INICIATIVA PETIČNÍHO VÝBORU Z ŘAD OBYVATEL MĚSTA KARLOVY VARY ZA OBNOVU HISTORICKÉ LITINOVÉ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY Z ATELIÉRU F. FELLNERA A H. HELMERA.

Ing. Ota Řezanka, Ing. Josef Plašil, Ing. Václav Benedikt, Olga Bischofová

 

VZNIK INICIATIVY

Základem snahy o obnovu historické kolonády postavené původně v roce 1879 bylo poznání významu a kvalit této litinové kolonády a současná situace kolem stávající kolonády, která se nachází v havarijním stavu, jíž by nákladná rekonstrukce jen na krátký čas prodloužila životnost a tedy situace, kdy je třeba řešit vřídelní kolonádu jinou. Tento stav vyvolal ve městě mnohé debaty, jak by ta následující vřídelní kolonáda měla vypadat a jelikož ze strany Magistrátu města celé koncepci nepředcházel fundovaný rozbor a analýza možností a došlo jen k prostému tvrzení nutnosti vytvoření dominanty nové, nehledě na silný hlas patriotů města Karlovy Vary, který volal právě po obnově zbytečně odstraněné litinové kolonády, nebylo jiné volby, jak dodat hlasu občanů města na vážnosti, kterou zasluhuje a vydat se cestou referenda. Tato cesta je plně legitimní, zákonná a jediná možná pro přímou volbu občanů města. Lidé tedy rozhodnou, chtějí-li obnovit původní vřídelní kolonádu, nebo nákladně opravovat stávající s možnou životností cca 15 let a následně přistoupit k výběru nové dominanty do srdce lázeňského města.

 

 

Dalším a nejdůležitějším aspektem k přístupu k budoucí vřídelní kolonádě je nutnost stabilizace vrtu vřídla a ošetření jeho jímání. Stavba stávající kolonády byla velmi komplikovaná v rozsahu její realizace a její možná rekonstrukce vyžaduje valné odstranění budovy a vlastně tvorbu repliky a proč replikovat stavbu, která reflektuje zcela jinou dobu a ideologickou linii, než jaká by měla vřídlo reprezentovat, budovu, která se s centrem města nikdy nesžila a nemá valných kvalit. Málokdo dále zná povodňové studie, které za nejnebezpečnější místo už při ohrožení centra 23 letou vodou označují právě nízký profil koryta řeky Teplé v místě zakrytí stávající kolonádou a plochami kolem ní. Tento nízký profil by byl v případě velkého průtoku v krátké době ucpán nánosy přitékajícími rozvodněnou řekou a voda by se vylévala zpět směrem k divadelnímu náměstí. Jsme tedy ve chvíli, kdy stávající budova dožila a proč nevrátit městu dominantu, která z něho nikdy neměla zmizet.

 

 

REFERENDUM

Cesta k referendu samotnému byla trnitá. Započala splněním zákonných podmínek vedoucích k možnosti konání referenda. Založení petičního výboru z dobrovolníků věnujícím nezištně svůj čas této aktivitě, formulování otázky, sběr více jak pěti tisíc podpisů, předložení vedení města a projednání konání navrhovaného referenda na zastupitelstvu města v čele s primátorem města Ing. Petrem Kulhánkem a stanovení termínu konání. Termín konání je velmi důležitý a je vhodné, aby se jednalo o dobu konání pravidelných voleb. Tím je možné zabezpečit co největší zájem občanů města a povědomí i u lidí, kteří o referendu málo vědí. Zastupitelstvo konání referenda neschválilo vinou předkládání velkého počtu zástupných důvodů, proč se tak stát nemůže. Následovali jsme žalobou u Krajského soudu v Plzni, který důvody k nevyhlášení referenda neuznal relevantními a referendum schválil v termínu konání prezidentských voleb 12.1.-13.1. 2018.  Stále ale bohužel médii prochází množství zpráv, jak přerušením generální opravy stávající budovy kolonády a referendem samotným můžeme ublížit vřídlu a životaschopnosti lázeňství ve městě vůbec. Žádáme tvůrce těchto zpráv o ukončení nekalých aktivit, které se neopírají o reálné předpoklady. Vždyť již Krajský soud v Plzni tyto obavy uznal nereálnými. Jinak by konání referenda schválit nemohl.

Zklamalo nás také, že vedení města s panem primátorem naše snahy odmítalo a klade jim velké překážky dodnes. Jsme pro město ve výjimečné situaci, kdy můžeme vstříc lázeňství a cestovnímu ruchu povznést zacházející slávu nejkrásnějších lázní na světě.

V tuto chvíli navíc vedení města rozhodlo, že oproti zvyklosti nebudou místa s volbou prezidenta spojena s místy volby do referenda a navíc, že od města předem občané neobdrží poštou informaci o konání referenda a volební lístky k uskutečnění volby. Jediným výsledkem těchto rozhodnutí bude omezení informovanosti občanů o konání referenda a snaha o dosažení co nejnižší účasti. Po tom, co pan primátor chtěl vyhlásit referendum vlastní a tak všechnu práci petičního výboru hodit pod stůl, vnímáme tyto činy velmi negativně.

 

HISTORICKÁ VŘÍDELNÍ KOLONÁDA

Byla první stavbou vídeňských architektů v Karlových Varech a přinesla uvolněný vídeňský historismus a secesi do Karlových Var. Realizována byla během jednoho roku v roce 1879 a stala se předobrazem budoucí tváře města. Po její úspěšné realizaci s velkou estetickou hodnotou otevřela cestu dalším velkorysým realizacím v podobě Císařských lázní, divadla a dalších. To, na co jsme nejvíce hrdí, že město má více méně i po velmi razantních zákrocích během 20. století jednotný charakter a ucelený výraz, přinesla tato zásadní budova a dnes tu jako jediná paradoxně není. Proto považujeme její návrat za tak precedentní pro tvář města. Historie a genius loci přitahují a ve městě, které žije cestovním ruchem jde o nejvyšší hodnotu. Navíc dle realizací ve světě dochází k obnovám a replikám zásadních staveb vstříc zájmu návštěvníků všude (zvonice v Benátkách, kostel Frauenkirche v Drážďanech, Moskva katedrála Krista spasitele, klášter Montecasino v Itálii , divadlo Globe v Londýně a mnoho dalších). Jsou to stavby, které místo utvořili a proto se do nich vracejí po zásluze jako nejlepší možné volby.

 

Vřídelní kolonáda je výjimečnou budovou, poskytující přístřeší, estetický prožitek s ozdravnými mechanismy působícími na svého návštěvníka. Takovou byla litinová vřídelní kolonáda ve velmi propracované formě vycházející z poznání významu místa.

Objekt nebyl tak prostorově výrazný, jako současná kolonáda a nezaklápěl koryto řeky Teplé. Stál na jejím pravém břehu pod chrámem sv. Máří Magdalény. Komponována byla ze třech prostor a průchodu. Hlavní vstup byl umístěn na čelní fasádě orientované směrem k Divadelnímu náměstí. Vcházeli jste slavobránou evokující vítězný oblouk. To byla jediná zděná část celé kolonády. Za vstupem Vás vtáhla do děje hlavní promenádní hala kolonády, na první pohled forma baziliky, vzdušné prosklené stěny, subtilní ale velmi precizně propracované konstrukce s bohatým zdobením. Systém otevírání oken byl proveden s ohledem na pocit návštěvníků uvnitř a s přihlédnutím na vanutí větrů údolím řeky. Uvnitř dispozice se nenacházejí žádné sloupy a hala jakoby se nad vámi vznášela. Na konci haly docházíte k prostoru na čtvercovém půdorysu, jemuž dominuje kalich s výtryskem vřídla. Z haly s výtryskem vřídla vycházíte do venkovního průchodu. Ten spojuje dřevěnou tržní kolonádu skrz litinovou vřídelní kolonádu s chrámem sv. Máří Magdalény. Průchodem se přenášíte do třetího prostoru do haly výtrysku pramenu Hygie. Celou stavbu uzavíraly prostory sociálních zařízení.

Dvě diktatury mohou za to, že toto místo dnes vypadá zcela jinak. První, ta nacistická nás o budovu historické kolonády připravila. Druhá, ta komunistická přinesla pomník své doby. Ten je tu dodnes.

Vrácením historické kolonády se město vrátí do prověřeného a funkčního modelu. Přiláká mnoho návštěvníků a pro obyvatele města bude reprezentovat jejich krásné město a snahu o jeho obnovu.

 

STÁVAJÍCÍ VŘÍDELNÍ KOLONÁDA

Nová tvorba vznikající z moci dělnické třídy často programově potírala historii, které se chtěla zbavit. Tak přišel v šedesátých letech první plán na přestavbu lázeňského centra města Karlovy Vary. V konečném důsledku šlo o kompletní zboření centra kromě divadla, císařských lázní a grand hotelu Pupp. Zbytek údolí měli tvořit terasové domy plazící se po svazích místo lesů, údolí by bylo nekonečnou plochou betonových promenád s mementy socialismu a významu bratrství se Sovětským svazem. Hlavní stavbou této koncepce byla současná vřídelní kolonáda od pana Otruby z roku 1975. Po ní pak hotel Thermal. Hudbu z děl Beethowena, Brahmse, Straussů, Dvořáka, Smetany či Chopina přehlušil monotóní rytmus budovatelských písní s oslavou úrody, těžby a tavby. Jak rád uvádím, betonová pěst nekompromisně bušila do karlovarských dortů.

 

Samotná výstavba současné kolonády byla velmi komplikovaná. Rozsáhlá a velmi těžká stavba představovala vysoké riziko pro vřídlovcovou desku tvořící kryt nad podloží s výskytem termálních pramenů. Dokonce mohlo dojít k tomu, že by město o prameny přišlo. Proto se výstavba odehrávala mezi lety 1967-1975.

Ti, kteří současnou budovu hájí, staví většinou na paradoxu, že něco tak neomaleného by dnes vzniknout nemohlo, tak je třeba to uchovat. Myslím si, že stejného unikátu docílím, projedu-li svůj dům tankem. Nevím ale, jak dlouho budu chtít tuto neobvyklost uchovávat.

Měřítko stavby, její využitelnost a způsob ztvárnění jsou minimálně diskutabilní, ne-li zcela nevhodné. Navíc díky neošetření betonových konstrukcí nesoucích horní haly před účinky CO2 došlo k jejich zásadní degradaci a stavba je v havarijním stavu. Její životnost končí. Můžeme se s ní rozloučit.

 

SHRNUTÍ

Objektem našeho zájmu je vřídelní kolonáda. Objekt zcela výjimečný a jedinečný v celém městě. Nenachází se v jiných městech. Vřídlo jako takové určuje podstatu města Karlovy Vary, dalo by se říci že mu vdechlo život a bylo přímo u jeho vzniku. Dnes je pod pláštěm z doby, kdy se nezrodilo mnoho krás. Z doby, kdy se přírodní bohatství vážilo jen cenou uhlí a ne ozdravou těla a duše.

Na tomto místě se zrodilo město, jenž se právem stalo nejkrásnějším lázeňským městem na světě. Po desetiletí nepochopení jeho hlavních kvalit můžeme obnovou jeho hlavní budovy nastolit cestu k povznesení jeho zacházející slávy. Nedopusťme, aby dle statika odhadovaných 120mil Kč odplulo do nejnutnější rekonstrukce na dům, co do 15ti let musí vystřídat jiný. A co by přišlo poté? Věhlasná architektonická soutěž na novou dominantu, kterou by opět vybíralo pár hlav pomazaných a realizace pomníku „dneška“ za astronomické ceny s jistě nepřehlédnutelným výrazem. Na co jsme dnes tak pyšní, že bychom tomu měli vytvářet pomník v srdci města? Pokud vnímáte jedinečnost našeho města tak, jako my, přijďte k referendu 12.1.-13.1. 2018 a rozhodněte, jak má vřídelní kolonáda vypadat. Nenechte se oklamat slovy pana primátora, že kolonádu můžeme za 40mil opravit a jak koncem generální rekonstrukce ohrozíme snad celé město. Nenechme si vnucovat přehlídku moci a překrucování od těch, jejichž jedinou vlastností je politická příslušnost.

Autor: Ing. Václav Benedikt

Obrazový doprovod: Soukromý archiv

 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.